Centrum Verhuizingen

Privacy

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hieronder omschreven. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Privacy Statement

Mondial Centrum Verhuizingen B.V. – 1 mei 2019

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., gevestigd aan de Watermolen 9, 6229 PM Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer M.M.J. van Maasakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Mondial Centrum Verhuizingen B.V. hij is te bereiken via michael@centrumverhuizingen.com

Contactgegevens

- https://www.centrumverhuizingen.com

- Watermolen 9, 6229 PM Maastricht

- +31-(0)43-3672000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Geboorteplaats;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP-adres;

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;

- Locatiegegevens;

- Gegevens over uw activiteiten op onze website;

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app (verhuisapp);

- Internetbrowser en apparaat type;

- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@centrumverhuizingen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren;

- Mondial Centrum Verhuizingen B.V., verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,        zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mondial Centrum Verhuizingen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn is 10 jaar > Reden is verwerking voor overeenkomst en de wettelijke bewaartermijn na overeenkomst. Daarbij komt dat om onze relaties wellicht een tweede keer van dienst te zijn vaak een termijn zit van minimaal 7 jaar (men verhuist immers gemiddeld om de 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven binnen de werkingssfeer van de privacywetgeving die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mondial Centrum Verhuizingen B.V., blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mondial Centrum Verhuizingen B.V., gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

- Chrome;

- Firefox;

- Internet Explorer;

- Edge;

- Safari (iOS);

- Safari (macOS);

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mondial Centrum Verhuizingen B.V., en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centrumverhuizingen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mondial Centrum Verhuizingen B.V., neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons kantoor of via info@centrumverhuizingen.com