KVGM-MVO Verklaring Beleid

KVGM-MVO Verklaring Beleid 2023

Mondial Centrum Verhuizingen (als onderdeel van Mondial Movers) stelt zich verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren en onderhouden van een KVGM-beleid dat passend is voor het doel en de context van de organisatie. Hieronder worden ook begrepen de aard, omvang en KVGM-effecten van haar activiteiten, producten en diensten. Het beleid biedt een kader voor het vaststellen van KVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering van het Multisite Managementsysteem alsmede de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wel zodanig dat milieuincidenten en persoonlijk letsel en ziekte worden voorkomen

Compliance verplichtingen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de Arbo wet , de regelgeving Erkende Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euronormering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Wij doen echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting

Veel bedrijfsactiviteiten binnen de Mondial Movers-organisatie hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Er wordt getracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. In de context- en risicoanalyse wordt uitgaande van een levenscyclus-perspectief de milieuaspecten bepaald van onze activiteiten, de te gebruiken producten en diensten die kunnen worden beheerst en beïnvloed door de Mondial-organisatie en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de soms onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen en een bewust beheer en inperking van afvalstromen.

Multisite Managementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerkt volgens een Multisite managementsysteem dat voldoet aan de internationale normen ISO 9001, 14001 en 45001 alsmede aan de specifieke eisen van onze stakeholders. De directie van Mondial Centrum Verhuizingen  stelt zich eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers ondersteunen dit KVGM-beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. Deze beleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden en stakeholders.

Het maatschappelijk speelveld

Mondial Centrum Verhuizingen is er van overtuigd dat anno 2023 het steeds belangrijker is dat organisaties en bedrijven een rol spelen in het maatschappelijk speelveld. Sociaal ondernemen lijkt een trend geworden, maar het is nog heel wat anders om sociale verantwoordelijkheid ook echt te praktiseren. Sociaal ondernemers zijn individuen die een onderneming starten of leiden met een specifiek maatschappelijk doel. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaspecten en sociale betrokkenheid. Veel van deze aspecten zijn verwerkt in de dagelijkse praktijk van de verhuisbedrijven. Om een aantoonbare rol te spelen in het maatschappelijk speelveld hebben de aandeelhouders van Mondial Movers recentelijk ingestemd met de oprichting van een eigen Foundation en de certificering van het Keurmerk Sociale Onderneming. Met de oprichting van de Foundation en het KSO certificaat laat Mondial Movers en haar bedrijven aan de markt haar maatschappelijke betrokkenheid zien.

De directeur Mondial Centrum Verhuizingen

Michael M.J. van Maasakker

01-03-2023